Voor
Na
voor
Na
Voor
Na
voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na
Voor
Na

Algemene voorwaarden

SCHILDERSBEDRIJF van Buuren Schilderwerken

Deze Algemene voorwaarden voor het schildersbedrijf van Buuren Schilderwerken, is tot stand gekomen in mei 2012 en is voor onbepaalde tijd.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die schilderswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken producten levert.

Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

Terug naar boven

ARTIKEL 2 – Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ondernemer en opdrachtgever.
Terug naar boven

ARTIKEL 3 – Aanbod

 1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 2. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
 3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.
 4. Het aanbod vermeldt zo precies mogelijk het tijdstip of tijdvak waarop met het werk kan worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoedelijke datum van oplevering.
 5. Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.a) Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor de werkzaamheden zullen worden verricht.b) Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).De ondernemer kan op verzoek van de opdrachtgever een indicatie geven van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
 6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
 7. Het aanbod gaat op verzoek vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Terug naar boven

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever, bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.
Terug naar boven

ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
 2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
 3. De ondernemer is verplicht de opdrachtgever te wijzen op:-  onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.-  onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen.-  gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht. – gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de       consument ter beschikking zijn gesteld.Een en ander voor zover de ondernemer deze gebreken of onjuistheden kende, of redelijkerwijze behoorde te kennen.De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
 4. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door deskundige personen.
 5. De ondernemer vrijwaart de opdrachtgever tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf,dan wel ondergeschikte, anders door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

Terug naar boven

ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
 2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
 3. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor zijn rekening.
 4. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
 5. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door    omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
 6. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door:

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de opdrachtgever te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
Terug naar boven

ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk

 1. Bij de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de prijs van het werk.
 2. Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens in spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk of elektronisch overeengekomen.

Terug naar boven

ARTIKEL 8 – Overmacht

 1. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen tijdelijk onmogelijk, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
 2. Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.

Terug naar boven

ARTIKEL 9 – Oplevering

 1. Bij overschrijding van de opleveringsdatum dan wel het afgesproken tijdstip of tijdvak is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden aantoonbare schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend
 2. Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

Terug naar boven

ARTIKEL 10 – Betaling in termijnen

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ontvangst van de rekening.
 2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de verdere betaling van termijnen op te schorten.

Terug naar boven

ARTIKEL 11 – De eindafrekening

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de opdrachtgever de eindafrekening in.
 2. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
 3. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toepassing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
 4. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk. Indien de ondernemer bij de prijsvormingsmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk met inachtneming van het bepaalde in artikel  De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken.                                                                                    Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

Terug naar boven

ARTIKEL 12 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting

 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn. Is de niet tijdige betaling toegepast vanwege een vermeende klacht of gebrek aan de uitgevoerde werkzaamheden bij oplevering, is de opdrachtgever slechts gerechtigd het bedrag in te houden betrekking hebbend op het betwiste gedeelte. De opdrachtgever volgt vervolgens de geschillenregeling volgens artikel 14.
 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in    artikel 10  en artikel 11  tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze   rente is gelijk aan de wettelijke rente als gevolg van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De ondernemer is na verloop van de artikel 11 bedoelde termijn van drie weken bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de opdrachtgever.
 4. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 10 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
 5. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Terug naar boven

ARTIKEL 13 – Garantie

 1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van          de wet.
 2. Garantie buiten schilderen:

De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:

De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk bij;

 

 

 1. Garantie binnen schilderen:

De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk;

Terug naar boven

ARTIKEL 14 – Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen de opdrachtgever en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van de werkzaamheden kunnen uitsluitend door de Nederlandse rechter worden beslist, tenzij tussen beide partijen een schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen.

ARTIKEL 15 – Wijziging algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden kunnen ten alle tijde door ondernemer eenzijdig en zonder vooraankondiging worden gewijzigd.